STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO THAM DỰ

 

 

1

 

8h30 tại Bộ NN và PTNT

 

Họp đánh giá thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

 

Đ/c Vũ Đức Côn, PGĐ Sở;

 

 

2

 

Sở NNPTNT

 

Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 3.2 "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ" trong xây dựng NTM

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở;