STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO THAM DỰ

 

 

1

 

7h30 tại Văn phòng Tỉnh ủy

 

Đoàn kiểm tra, rà soát số 10a tổ chức cuộc họp để công bố quyết định kiểm tra, rà soát; thông qua kế hoạch và hướng dẫn nội dung báo cáo tự kiểm tra, rà soát.

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở

 

 

2

 

8h00 tại Huyện ủy Krông Năng

 

V/v chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Hoài Dương, GĐ Sở

 

 

3

 

14h00 tại Thị ủy Buôn Hồ

 

Chương trình làm việc tại Tây nguyên và Ninh thuận, Bình thuận của Tổng cục Thủy lợi

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở

 

 

4

 

7h30 tại Phòng họp tầng 2-SNN

 

Chương trình làm việc tại Tây nguyên và Ninh thuận, Bình thuận của Tổng cục Thủy lợi

 

Đ/c Vũ Đức Côn, PGĐ Sở;