STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO THAM DỰ

 

 

1

 

8h00 tại Ksan Đam San

 

Hội nghị phổ biến cơ chế chính sách về nông nghiệp hữu cơ

 

Đ/c Vũ Đức Côn, PGĐ Sở;