Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Trung tâm Bảo tồn voi

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Bảo tồn voi.

Chức năng:

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo tồn voi tại Đắk Lắk.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và đuợc mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên mô nghiệp vụ của các cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền;

Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo dự án bảo tồn voi đã đuợc UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 về việc phê duyệt Dự án Bảo tồn voi tại Đắk Lắk;

- Trung tâm có nhiệm vụ là quản lý bảo tồn các sinh cảnh, quần thể voi hoang dã; thực hiện các chính sách, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe và sinh sản voi nhà; tổ chức giáo dục môi trường, duy trì và phát triển truyền thống quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng voi nhà;

- Tổ chức điều tra, giám sát sự biến động của quần thể và di chuyển của voi rừng nhằm giám sát hành lang di chuyển, vùng cư trú và đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu xung đột giữa voi và người;

- Lập dự tóan chi phí hàng năm cho các hoạt động của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nuớc theo quy định hiện hành;

- Tổ chức các hoạt động về hợp tác quốc tế theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền và theo các quy định hiện hành của Nhà nuớc về lĩnh vực này;

- Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên của Trung tâm;

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn voi ở địa phương;

- Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Đề xuất với Giám đốc Sở Nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định những chủ trương biện pháp cần thiết để bảo tồn Voi ở địa phương;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định hoạt động của trung tâm theo huớng dẫn của cơ quan chủ quản;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Giám đốc Sở;

- thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

Quyền hạn:

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề tài, dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức hoặc liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học để bảo vệ và bảo tồn voi theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và hai Phó giám đốc.

- Các phòng chuyên môn gồm:

- Phòng bảo tồn voi hoang dã;

- Phòng bảo tồn voi nhà;

- Phòng bảo tồn văn hóa, du lịch và hợp tác Quốc tế;

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị trực thuộc:

Trạm bảo tồn voi tại huyện Buôn Đôn;

- Trạm bảo tồn voi tại huyện Lắk;

- Bệnh viện voi tại huyện Buôn Đôn.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 11
 • Hôm nay : 11
 • Tuần này : 2324
 • Tổng truy cập : 2856829
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng