Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Một số thông tin hỏi đáp về dự án WB8

1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là gì?

Trả lời:

 • Tên dự án:              Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP)
 • Nhà tài trợ:             Ngân hàng Thế giới (WB)
 • Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Chủ dự án:              Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO)
 • Thời gian dự án:     Từ 2016 đến 2022

Mục tiêu phát triển của Dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ thông qua nâng cao an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.

2. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Lắk?

Trả lời:

Mục tiêu của Tiểu dự án

 • Giảm thiểu các rủi ro do thiên tai gây ra, khôi phục sản xuất, đảm bảo an toàn và sinh hoạt của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, hạn hán;
 • Tăng cường khả năng chống bão và lũ lụt cho các khu vực dễ bị tổn thương trong tương lai...

Tiểu dự án giai đoạn 1 sẽ nâng cấp, sửa chữa 10 hồ đập thuộc địa bàn 09 xã của 06 huyện và giai đoạn 2 thực hiện với 16 hồ thuộc 14 xã của 09 huyện tỉnh Đắk Lắk. Các hạng mục sửa chữa tập trung vào các hạng mục công trình như: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, nhà quản lý, đường quản lý.

3. Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiểu dự án như thế nào?

Trả lời:

4. Những ai nhận được bồi thường và các khoản hỗ trợ trong khuôn khổ dự án?

Trả lời: Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập, và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ kiểm kê sẽ là ngày cuối cùng của công tác kiểm kê chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/ hợp phần đầu tư. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

5. Người bị ảnh hưởng (BAH) bởi dự án là ai?

Trả lời: Bao gồm mọi cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc các cơ sở nhà nước/tư nhân phải chịu những tác động do Dự án gây ra bao gồm: 

(i)   việc thu hồi đất không tự nguyện và điều này dẫn đến:

•      buộc phải di dời đến nơi khác hoặc bị mất chỗ ở;

•      bị mất tài sản hoặc mất khả năng tiếp cận tới tài sản;

•      mất nguồn thu nhập hay phương tiện sống, bất kể họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không;

ii)  bị hạn chế một cách không tự nguyện khả năng tiếp cận tới các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ, gây tác động bất lợi tới nguồn sống của họ.

 

 

6. Đất bị thu hồi sẽ được bồi thường như thế nào?

Trả lời:

Đối với đất NN:

* Nếu chủ sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ):

- Nếu mất đất ít hơn 10% (đối với hộ dễ bị tổn thương) và 20% (với các nhóm khác) tổng diện tích đất sử dụng thì được bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, tương đương với giá trị hiện hành trên thị trường của đất trong thôn/ấp, cùng loại, cùng hạng và cùng năng lực sản xuất, không tính chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý);

- Nếu mất từ 10% trở lên đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương và 20% trở lên với các nhóm khác trên tổng diện tích đất sản xuất thì ưu tiên bồi thường bằng đất thay thế gần với khu đất thu hồi với năng suất sản xuất tương đương được người BAH chấp thuận với đầy đủ quyền sử dụng hay GCNQSD và không phải trả phí, hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế trong trường hợp không có đất thay thế; và được nhận gói hỗ trợ và khôi phục cho những người BAH nặng.

* Nếu chủ sử dụng đất không có GCNQSDĐ hoặc không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ :

- Bồi thường cho đất theo chi phí thay thế nếu không có tranh chấp và không vi phạm quy hoạch đã công bố.

- Nếu không đáp ứng các điều kiện để nhận bồi thường, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

7. Người sử dụng đất tạm thời có được bồi thường không?

Trả lời:

* Đối với đất nông nghiệp và đất ở mà dự án sẽ sử dụng tạm thời

 1. Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, hoặc đang trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ

Đối  với  đất  nông  nghiệp:  (i)  bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường cho cây cối, hoa màu trên đất bị ảnh hưởng và thu nhập thuần bị mất trong thời gian dự án sử dụng đất; và (ii)  khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên  trạng  ban  đầu  sau  khi  hoàn thành thi công trong vòng 1 tháng.

Đối với đất ở: (i) bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế cho các tài sản cố định bị ảnh hưởng (ví dụ, công trình, vật kiến trúc); và (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm  thời  theo  nguyên  trạng  ban  đầu trước khi trả lại cho chủ sử dụng đất. Nếu dự án không thể khôi phục phần đất sử dụng tạm thời, Hội động bồi thường huyện sẽ thương thảo với người BAH và trả chi phí cho người BAH tự khôi phục đất.

2. Người sử dụng đất không hợp pháp

Đối với đất nông nghiệp: bồi thường theo giá thị trường cho mùa màng hiện tại có trên đất.

Đối với đất ở: bồi thường cho các tài sản có trên đất BAH và cung cấp khoản hỗ trợ di dời.

* Trong trường  hợp nhà thầu sử dụng đất tạm thời để làm lán trại hay nơi tập kết nguyên vật liệu, nhà thầu cần thương thảo với người BAH về việc bồi thường và khôi phục sau khi sử dụng đất.

8. Mùa màng và cây cối có được bồi thường không?

Trả lời:

- Nếu cây trồng hàng năm đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch, thì bồi thường  bằng  tiền  mặt  theo  giá  thị trường, tương đương với năng suất cao nhất của một vụ trong 3 năm liền kề trước đó.

- Đối với cây trồng lâu năm bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị  thị trường dựa trên loại, tuổi, và năng suất của loại cây trồng đó.

- Đối với cây lấy gỗ, bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và đường kính của thân cây.

9. Các khoản hỗ trợ của dự án?

Trả lời: Ngoài bồi thường cho đất và các tài sản khác BAH, dự án còn đảm bảo khôi phục mức sống của người BAH bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án.

Hỗ trợ đất NN bị thu hồi:

- Đối với hộ BAH hợp pháp trực tiếp sản xuất trên đất bị thu hồi: Ngoài bồi thường cho đất NN bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH còn được hỗ trợ chuyển  đổi nghề/tạo việc làm bằng tiền mặt, tương đương 2 lần giá trị bồi thường cho toàn bộ diện tích đất bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương.

UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

10. Nếu không đồng ý về bồi thường hoặc có tranh chấp nảy sinh trong khi thực hiện dự án thì người BAH có được khiếu nại không?

Trả lời: Có. Người BAH có quyền khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết theo trình tự sau:

128. Cơ chế khiếu nại của tiểu dự án được tách làm hai: một ở nội bộ các cộng đồng có liên quan và một phần khác, liên quan đến bên thứ ba/hòa giải. Đối với mỗi địa phương, Ủy ban giải quyết khiếu nại sẽ được thành lập từ cấp độ làng/xã tới huyện, xây dựng dựa trên các ban bệ có liên quan hiện có, các tổ chức, đại diện phụ nữ và người dân tộc. Ở cấp độ làng, hội đồng dựa trên cơ sở cùng quản lý kết hợp với cơ chế khiếu nại hiện có, và sẽ được chủ trì bởi những người lãnh đạo bộ tộc/người đứng đầu giáo xứ và người già, được sự chấp nhận đa số của cộng đồng địa phương nói chung và của nhóm DTTS nói riêng.

Nếu người DTTS bị tác động không thỏa mãn với quy trình, biện pháp bồi thường và giảm nhẹ, hay bất kỳ một vấn đề nào khác, thì đại diện cho người DTTS hoặc chính người DTTS, hoặc trưởng làng có thể đệ trình khiếu nại lên PPC hoặc lên PPMU theo mẫu Hồ sơ Khiếu nại trong bản Dự án EMDP. Các vấn đề khiếu nại cần được giải quyết một thỏa đáng phù hợp với mong muốn của người DTTS bị tác động. Những chi phí có liên quan tới khiếu nại của người DTTS được miễn đối với người DTTS có hồ sơ khiếu nại. PPMU và tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm giám sát tiến độ giải quyết khiếu nại của người DTTS. Mọi trường hợp khiếu nại cần được ghi chép lại trong hồ sơ dự án của PPMU, và được xem xét thường xuyên bởi tư vấn giám sát độc lập.

Cơ chế khiếu nại được thiết lập dựa trên pháp luật Việt Nam. Thủ tục giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một Cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Thành viên của UBND xã/phường ở bộ phận Một Cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường/thị trấn về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND Xã/phường/thị trấn, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường/thị trấn có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại, để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường/thị trấn chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường/thị trấn xử lý.

Cấp thứ 2 - Ủy ban Nhân dân Huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND huyện tại bộ phận Tiếp dân. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp huyện và người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án nếu muốn.

Cấp thứ 3 - Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk: Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND Huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án nếu muốn.

Cấp cuối cùng, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.

Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị trấn và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh.

10. Các địa chỉ liên hệ để được giải đáp:

Tờ rơi thông tin này tóm lược các quyền lợi chính của người BAH, dựa theo Khung chính sách tái định cư (RPF) của dự án đã được Chính phủ phê duyệt và Ngân hàng thế giới (WB) thông qua. Mọi thắc mắc, xin tham khảo Khung RPF của dự án, hoặc liên hệ với các BQL của các tiểu dự án (TDA), các Ban bồi thường tại địa phương theo địa chỉ dưới đây:

Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi

 • Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3.8242372; Fax: (024) 3.8242372

Ban quản lý Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Lắk

 • Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:    (0262)3558666    Fax:  (0262)3558666

-      Đại diện: Ông: Vũ Đức Côn                Giám đốc

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 8
 • Hôm nay : 108
 • Tuần này : 2555
 • Tổng truy cập : 2842805
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Hoa phượng đỏ
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng