Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Phòng Quản lý xây dựng công trình và Nghiệp vụ tổng hợp

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý xây dựng công trình và NVTH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý xây dựng công trình và Nghiệp vụ tổng hợp phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao và phân cấp của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm tra chất lượng xây dựng công trình chuyên ngành;

Đối với các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành do Sở và các đơn vị thuộc Sở trực tiếp quản lý: chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật về xây dựng công trình quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

Đối với các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh không thuộc Sở và các đơn vị thuộc Sở trực tiếp quản lý: chủ trì hoặc phối hợp các Sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật về xây dựng công trình chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo phân cấp của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình theo quy định hiện hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thẩm định các dự án ODA, NGO, dự án có tính chất đầu tư xây dựng chuyên ngành do các đơn vị thuộc Sở và Sở quản lý và được giao làm chủ đầu tư.

3. Chủ trì tham mưu Hội đồng thẩm định của Sở đối các dự án đầu tư có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, phức tạp. Tham mưu ý kiến của Sở đối với báo cáo kinh tế, kỹ thuật các công trình chuyên ngành khác trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu phối hợp, tham gia.

4. Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu (nếu có) đối với các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Sở và các đơn vị thuộc Sở được giao là chủ đầu tư, trình Giám đốc Sở hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu;

5. Tham mưu tư vấn cho Lãnh đạo Sở khi cần thiết giải quyết các công việc kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, Phát triển nông thôn, các sự vụ khác;

6. Tham mưu giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Phòng Quản lý xây dựng công trình và Nghiệp vụ tổng hợp có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 c) Phó trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Trưởng phòng quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

e) Biên chế của Phòng Quản lý xây dựng công trình và Nghiệp vụ tổng hợp được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong tổng chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Nghiệp vụ tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 12
 • Hôm nay : 10
 • Tuần này : 2323
 • Tổng truy cập : 2856828
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng