Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Cán bộ

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo điều hành về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của ngành theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, biên chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện đề án tổ chức bộ máy của ngành, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tham mưu việc xây dựng các phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của phát luật;

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ của ngành; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở nhận xét đánh giá, phân loại hàng năm đối với công chức, viên chức thuộc khối Văn phòng Sở và đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các cấp thuộc Sở quản lý;

3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của các đơn vị và các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở; tham mưu việc tiếp nhận, thuyên chuyển công tác, thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của UBND tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật công chức, viên chức. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng nâng lương, Hội đồng kỷ luật công chức, viên chức của Sở. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý theo quy định về nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí, mất sức, bảo hộ lao động; Tham mưu giúp Giám đốc Sở đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với công chức, viên chức trình UBND tỉnh xem xét quyết định; Trình Giám đốc Sở phân bổ giao chỉ tiêu biên chế nhà nước giao hàng năm cho các đơn vị thuộc Sở, hướng dẫn thực hiện định mức, tiền lương cho các đơn vị thuộc Sở trong việc sử dụng biên chế và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật;

5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hư­ớng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bố trí công chức, viên chức; nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm của các đơn vị thuộc Sở theo quy định. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ tình hình về số lượng, chất lượng công chức, viên chức, công tác cập nhật, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 c) Phó trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Trưởng phòng quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

 e) Biên chế của phòng Tổ chức cán bộ được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong tổng chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 13
 • Hôm nay : 290
 • Tuần này : 1972
 • Tổng truy cập : 2856814
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng