Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Thanh tra Sở

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở

Điều 1. Vị trí và chức năng

Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở;                 

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

4. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra;

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra Sở;

6. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

          7. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;

          8. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

          9. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

          10. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

            11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

12. Chủ trì các Đoàn thanh tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều Chi cục thuộc Sở; chủ trì hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các Đoàn thanh tra khi Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu;

13. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao phù hợp với chức năng và theo quy định của pháp luật.

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viên, cán bộ thanh tra.

b) Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh thanh tra và các Phó chánh thanh tra thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Chánh Thanh tra quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và cán bộ thanh tra.

e) Biên chế của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong tổng chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 12
 • Hôm nay : 5
 • Tuần này : 2318
 • Tổng truy cập : 2856823
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng