Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Văn phòng Sở

Chức năng nhiệm vụ của Văn Phòng Sở

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Sở là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý: hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài sản, theo dõi tổng hợp, công nghệ thông tin, ngoại vụ, pháp chế, công tác cải cách hành chính

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phục vụ chuẩn bị các hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Sở tổ chức, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, lễ tân, ngoại giao đón tiếp các đoàn, khách đến làm việc tại Sở. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở đã đề ra; xây dựng báo cáo thường kỳ, đột xuất do Lãnh đạo Sở giao.

2. Chủ trì tham mưu xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Sở, quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra báo cáo định kỳ thực hiện các loại quy chế trên. Tham mưu đề xuất công tác bảo đảm an ninh trật tự, nội quy, quy chế văn hóa nơi công sở, bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp; công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

3. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, in, sao tài liệu, quản lý các khuôn dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in, sao tài liệu, quản lý khuôn dấu, tiếp nhận tài liệu, xử lý công văn đi và đến theo quy định của nhà nước. Thực hiện công tác kiểm soát thể thức, thủ tục trong việc phát hành các văn bản của Sở, thực hiện chế độ bảo mật đối với loại văn bản (thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước).

4. Quản lý theo dõi hoạt động “ bộ phận tiếp nhận, trả kết quả” của Sở cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế "một cửa". Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở đối với công tác kết nghĩa thôn, buôn trong toàn ngành, công tác quản lý tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên, đội cứu hộ phòng chống cháy nổ tại cơ quan và quân sự của Sở;

5. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng mạng nội bộ, mạng diện rộng, trang tin điện tử và hệ thống CNTT phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động chung của Sở; phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho CB,CC,VC thuộc Sở; chủ trì, đề xuất, kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở và các đơn vị thuộc Sở;

6. Giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp công trình và vật kiến trúc của Sở hàng năm, thực hiện rà soát, kiểm kê tài sản, thanh lý, mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện và tài sản công tại Văn phòng Sở; Quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu theo chế độ quy định hiện hành. Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở và của các Dự án, đơn vị thuộc Sở theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

7. Phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác pháp chế, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, thực hiện quy trình, quy định về ban hành các văn bản của Sở.Thực hiện công tác hướng dẫn thanh kiểm tra công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc Sở theo quy định; Phối hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở được giao;

8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo đánh giá định kỳ công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở hàng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Sở.

9. Giúp Giám đốc Sở công tác tổng hợp và hành chính; được thừa ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc Sở sao y và ký sao y các tài liệu có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ chuyển đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Ký thừa lệnh các văn bản hướng dẫn, nhắc nhở về chuyên môn, hành chính, quản trị đối với các đơn vị  thuộc Sở; ký thông báo kết luận cuộc họp, làm việc tại Sở tùy theo tính chất công việc và mức độ quan trọng khi được ủy quyền của Giám đốc Sở.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng, chuyên viên, nhân viên thừa hành phục vụ;

b) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phó chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số nhiệm vụ của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng và các Phó chánh Văn phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Chánh Văn phòng quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phó chánh Văn phòng và các chuyên viên, nhân viên thừa hành phục vụ.

e) Biên chế của Văn phòng Sở được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong tổng chỉ tiêu biên chế do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 10
 • Hôm nay : 311
 • Tuần này : 681
 • Tổng truy cập : 2855523
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng