Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Thông báo phạm vi nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-SNN ngày 17/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức);

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1464/KH-SNN ngày 26/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021; Do tình hình bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển nên Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo phạm vi nội dung ôn tập như sau:

1. Sát hạch trình độ hiểu biết chung:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

 - Các văn bản quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch viên chức dự tuyển; chuyên ngành viên chức ngành nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành.

2. Sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.

a) Chẩn đoán bệnh động vật:

- Luật Chăn nuôi số ngày 19/11/2018;

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi;

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;

- Luật Thú y ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y;

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tính Đắk Lắk quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

b) Kế toán viên, Kế hoạch tài chính

- Luật Kế toán năm 2015;

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán;

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

- Các văn bản quy định về lập kế hoạch, tài chính.

c) Kỹ thuật chăn nuôi thú y, Truyền thông đào tạo

- Luật Thú y ngày 19/6/2015;

- Nghi định 83/2018/Nđ-CP, ngày 24/5/2018 về Khuyến nông. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 thay thế nghị định số 02/NĐ-CP, ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

- Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT, ngày 15/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học;

- Thông tư số 75/2019/TT-BTC, ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sư nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

d) Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013;

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018;

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ;

đ) Hành chính Tổng hợp

- Nghị định số 30/2020/Nđ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.

e) Kỹ thuật lâm nghiệp, Quản lý bảo vệ rừng:

- Luật Lâm nghiệp năm 2017.

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh.

- Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững.

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển chính thức Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo triệu tập theo quy định sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Đắk Lắk về tổ chức kỳ tuyển dụng.

Trên đây là thông báo phạm vi nội dung ôn tập đến các các thi sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 được biết và thực hiện

Các tin khác

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 12
 • Hôm nay : 96
 • Tuần này : 2543
 • Tổng truy cập : 2842792
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Hoa phượng đỏ
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng