Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Tuyển dụng viên chức bổ sung đối với Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn Quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng thông báo chỉ tiêu và Phương án tuyển dụng viên chức bổ sung đối với các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở, như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng bổ sung

Căn cứ vào biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng của từng các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức bổ sung vị trí quản lý bảo vệ rừng với số lượng 08 chỉ tiêu.

2. Nội dung và hình thức tuyển dụng bổ sung:

Việc tuyển dụng bổ sung được thực hiện theo quy định tại điểm 5, Khoản 9 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Mục 1 Thông báo này và kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đối với các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyển dụng bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ của các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thí sinh được tham gia tuyển dụng bổ sung là thí sinh đã tham gia tuyển dụng và có chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng tại kỳ tuyển dụng viên chức đối với các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 giống chuyên ngành đào tạo của vị trí tuyển dụng bố sung quy định tại Mục 1 Thông báo này.

Căn cứ theo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đối với các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Tổ chức thực hiện

a) Thời gian thực hiện tuyển dụng bổ sung

- Thông báo việc tuyển dụng viên chức bổ sung, việc tiếp nhận hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: http://nnptnt.daklak.gov.vn/ và niêm yết tại Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 07/9/2020.

- Đăng ký tuyển dụng bổ sung tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 21/9/2020 đến ngày 22/9/2020.

- Tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển bổ sung ngày 23/9/2020

- Tổ chức họp xét tuyển dụng bổ sung ngày 24/9/2020

- Công bố và niêm yết danh sách kết quả dự kiến trúng tuyển từ ngày 25/9/2020

- Trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng: trong vòng 15 ngày theo quy định.

- Nhận quyết định tuyển dụng: Sau khi có kết quả phê duyệt của Sở Nội vụ trong vòng 15 ngày theo quy định.

- Về giải quyết đơn thư khiếu nại: Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại có liên quan theo đúng thẩm quyền (nếu có);

b) Giao nhiệm vụ cụ thể:

 Giao phòng Tổ chức cán bộ Sở:

- Tham mưu thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Nội dung thông báo gồm: số lượng chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn; thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức tuyển dụng; thông báo việc tuyển dụng công khai tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tổ chức thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung; lập danh sách người đủ điều kiện tuyển dụng để niêm yết công khai tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tham mưu trình Giám đốc Sở tổ chức tuyển dụng viên chức bổ sung theo phương án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành; tiến hành xét điểm theo chuyên ngành và vị trí việc làm tuyển dụng để xác định người trúng tuyển viên chức bổ sung theo đúng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng;

- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức và hướng dẫn người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển.

Giao Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng bổ sung và các văn bản liên quan tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức ký hợp đồng làm việc đối với các viên chức trúng tuyển theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung đối với các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./

Chi tiết kèm theo

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 28
 • Hôm nay : 317
 • Tuần này : 3258
 • Tổng truy cập : 2606872
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục Thủy sản
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL